Priebeh doplňujúcej skúšky

Zdroj: https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici-a-doplnujuca-skuska/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-skusky/

Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.

Písomná časť sa vykonáva v dvoch častiach a realizuje sa formou elektronického testovania. Testové otázky a poradie možností je generované náhodne, v každej otázke je zo štyroch možností vždy len jedna možnosť správna. Písomná časť trvá 120 minút.

 1. Prvá časť písomnej skúšky je zameraná na preukázanie odborných znalostí v príslušnom zdravotníckom povolaní lekár:
  20 otázok z Vnútorných chorôb
  20 otázok z Chirurgie
  20 otázok z Pediatrie
  20 otázok z Gynekológie a pôrodníctva
 2. Druhá časť písomnej skúšky v rozsahu 20 otázok je zameraná na preukázanie znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Za každú správne zodpovedanú otázku sa pridelí jeden bod.
Každá písomná časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne.
Úspešný je ten žiadateľ, ktorý dosiahol najmenej 70 % správne zodpovedaných otázok:

 • v prvej časti získa 56 a viac bodov
 • v druhej časti získa 14 a viac bodov

Ústnu časť doplňujúcej skúšky vykoná len ten žiadateľ, ktorý bol úspešný v oboch častiach písomnej časti doplňujúcej skúšky.

Ústna časť pozostáva z overenia teoretických vedomostí a môže pozostávať aj z praktickej časti, ktorá je v simulovaných podmienkach.

Výsledky prieskumu

Vážení lekári,
Ešte v novembri sme zverejnili na našej webovej stránke a na našej stránke v Facebook-u dotazník pre zahraničných lekárov, ktorí sa zúčastnili Doplňujúcej skúšky. Cieľom bolo aby naša asociácia zozbierala čo najviac názorov od lekárov o organzácii a uskutočnení samotnej skúšky, o plusoch a mínusch, s ktorými sa stretli, zosystematizovať tieto údaje a spraviť závery s konkrétnymi návrhmi na vylepšenie celého procesu Doplňujúcej skúšky.

Chceli by sme Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu skúšku úspešne absolvovalo iba 34% všeobecných lekárov (skúšku úspešne spravilo 65 lekárov zo 191) a 20% zubárov (skúšku úspešne spravilo 16 ľudí zo 80), nehovoriac o tom, že veľa lekárov sa pokúšalo skúšku spraviť niekoľkokrát.

Bohužiaľ, vzhľadom na malé množstvo vyplnených dotazníkov, ich nemôžeme považovať za relevantné a na základe týchto údajov nemôžeme urobiť žiadne závery a zverejniť výsledky. Avšak, chceli by sme vám aspoň v krátkosti napísať, čo sa nám podarilo vyjasniť.

– Veľa lekárov úspešne absolvovalo skúšku až na druhý resp. tretí pokus
– Väčšina lekárov sa učilo slovenčinu a zároveň pripravovalo na skúšku v rozmedzí od pol roka do 1 roku, pričom materiály na prípravu si museli hľadať sami, čo im zabralo veľa času
– 100% respondentov odpovedalo, že poplatok za vykonanie skúšky je neprimerane vysoký vzhľadom na výšku platu lekára na Slovensku
– Všetci respondenti odpovedali, že sa v písomnej časti (v teste) veľmi často stretávali s nepresnosťami, nesprávnymi formuláciami zadaní či otázkami, v ktorých bolo viac ako 1 správna odpoveď
– Na druhej strane, všetci respondenti odpovedali, že na ústnej časti skúšajúci veľmi často pomáhali, zadávali navádzajúce otázky či dávali viac času na rozmyslenie si odpovede
– 100% respondentov sa zhodlo na tom, že je potrebné zorganizovať špeciálne prípravné kurzy k Doplňujúcej skúške, ktoré by zahŕňali jazykovú prípravu, teoretickú prípravu a tiež prípravu zo slovenskej legislatívy


Odhliadnúc od komplikácií a ťažkostí, s ktorými sa zahraniční lekári stretli pri príprave a aj pri samotnej skúške, veľa z nich odpovedalo, že odporučia Slovensko svojim kolegom-lekárom ako krajinu, kde môžu pokračovať vo svojej lekárskej kariére.

Kurz odbornej slovenčiny pre lekárov

Už o týždeň, od 3. februára, na jazykovej škole iCan štartuje prípravný kurz slovenského jazyka zameraný na zloženie doplňujúcej skúšky pre lekárov – cudzincov. Podrobné informácie o kurze môžete nájsť na web stránke školy http://icanschool.sk/blog/124

Náklady na kurz je možné získať späť prostredníctvom medzinárodnej organizácie IOM.
Podrobnejšiu informáciu o vrátení peňazí získate v IOM: https://iom.sk/sk/kontakty.html

Priebeh doplňujúcej skúšky na jednotlivých fakultách

Vážení kolegovia,

Už sme Vás informovali, že Doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov je organizovaná na 4 lekárskych fakultách rôznych univerzít na Slovensku a každá z nich má iný prístup k prípravným kurzom a samotnej skúške. 

Chceli by sme vás oboznámiť v krátkosti ako prebieha skúška na jednotlivých fakultách, na základe informácii od našich kolegov.

Všeobecná informácia o realizácii skúšky

Doplňujúca skúška prebieha dvakrát za rok, na jar a na jeseň. Pravidlá a stanovy realizácie skúšky sú regulované Metodickým usmernením, ktorého autorom je Ministerstvo školstva SR, a ktoré je teda zodpovedným za organizáciu skúšky pre zahraničných lekárov.

Skúška je rozdelená na 2 časti: písomná (test) a ústna časť. Ústnej skúšky sa môže všeobecný lekár zúčastniť iba v prípade úspešného absolvovanie písomnej časti. Zubár je pripustený na praktickú časť na fantómoch tiež len v prípade úspešného absolvovania písomnej časti. Na úspešné absolvovanie písomnej časti skúšky, ktorá pozostáva nielen z otázok z medicíny ale aj z platnej legislatívy, je potrebné mať správne 70% zo 100%. V prípade, že lekár úspešne zložil iba písomnú časť, je možné ústnu časť absolvovať do 12 nasledujúcich po sebe idúcich mesiacov od dátumu písomnej časti skúšky.

Všeobecná úspešnosť

Úspešnosť absolvovania Doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov a pre zubárov na Slovensku bola medzi rokmi 2016 – 2019 vrátane, bola:

 • Všeobecný lekár  –  počet účastníkov 191, úspešne absolvovalo 65, úspešnosť 34%,
 • Zubár – počet účastníkov 80, úspešne absolvovalo 16, úspešnosť 20%.

Väčšina lekárov zvládne skúšku úspešne zložiť až na druhý alebo tretíkrát, preto je skutočný počet uchádzačov ešte nižší. Iba veľmi malé množstvo ľudí úspešne absolvovalo písomnú časť na prvýkrát.

Lekár a zubári väčšinou úspešne absolvujú skúšky v tých istých univerzitách a v univerzitách s podobnou praxou pri realizovaní skúšky. Takto to však nebolo vždy, pretože pred tým tieto dátumy neboli rovnaké.

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave, Lekárska fakulta

Písomná časť (test) sa píše na papier a odpovede sa kontrolujú po oscanovaní papieru, na ktorom účastníci skúšky musia zaškrtnúť len jednu odpoveď, ktorá je podľa nich správna. Výsledok je známy hneď v ten deň a v prípade úspešného absolvovania testu je určený dátum ústnej skúšky – nasledujúce 2-3 dni.

Na vypracovanie testu je 30 minút naviac k základnému času na vypracovanie testu (90 minút).

Legislatíva:

Testy pripravuje Ministerstvo školstva SR, preto lekárska fakulta nenesie zodpovednosť v prípade, že otázky zo zákonov a legislatívy neboli zaradené do zoznamu zákonov, zverejnených na webe.

Medicína:

Písomná časť pozostáva z mnohých otázok, ktoré sa týkajú morfologických disciplín, ktorá sa učia v prvých ročníkoch na lekárskych fakultách: biológia, genetika, biochémia napr. chemický vzorec progesterónu, estrogénu, štruktúra častí placenty, chromozómové poruchy a ich dedičnosť.

Ústna časť pozostáva z otázok zo 4 základných predmetov: interná medicína, chirurgia, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia. Otázky sú vopred zverejnené na webe lekárskej fakulty univerzity a na webe Ministerstva školstva SR.

Nároky na úroveň hovorovej slovenčiny sú vysoké, pretože účastník skúšky musí porozumieť a pochopiť pomocné a navádzacie otázky skúšajúcich.

Prípravný kurz k Doplňujúcej skúške pre zahraničných lekárov bol prvýkrát zorganizovaný na jar 2019 a trval jeden týždeň.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Písomná časť vo forme testu sa píše na počítačoch (2017) a na tabletoch (2019), čas na vyplnenie testu je 1,5 hodiny.

Legislatíva:

Testy pripravuje Ministerstvo školstva SR, preto lekárska fakulta nenesie zodpovednosť v prípade, že otázky zo zákonov a legislatívy neboli zaradené do zoznamu zákonov, zverejnených na webe

Medicína:

Testy sa zameriavajú najmä na klinické štúdie a úlohy

Ústna časť:

Otázky zo 4 základných predmetov: interná medicína, chirurgia, pediatria, pôrodníctvo a gynekológia. Otázky sú vopred uverejnené na stránke lekárskej fakulty.

Ústna časť je skôr interview s dôrazom na špecializáciu lekára, ktorý skladá skúšku.

Slovenský jazyk: jazykové požiadavky sú minimálne

Doplňujúca skúška (písomná aj ústna časť) sú v 1 deň.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Písomná časť (test) sa píše papier a odpovede sa kontrolujú po oscanovaní papieru s odpoveďami.

Legislatíva:

Otázky o zákonoch sú zostavené právnickou fakultou Univerzity Komenského (podľa slov zamestnancov). Týmto sa otázky  odlišujú od ostatných univerzít, pretože v nich sú otázky zostavované Ministerstvom zdravotníctva.

Medicína:

Podobné otázky sa dajú pozrieť na web-stránkach na prípravu pre študentov

Ústna časť:

Otázky zo 4 základných predmetov, základné vedomosti, k nízkej úrovni slovenského jazyka sa na skúške stavajú lojálne, je možnosť kombinovať odpovede aj po rusky a česky. Univerzita dáva možnosť pozrieť si svoje chyby v teste.

Písomná časť skúšky je v jeden deň, ústna časť je na druhý deň

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Písomná časť vo forme testov sa píše na počítačoch, na vypracovanie testu je 90 minút.

Legislatíva:

Testy pripravuje Ministerstvo školstva SR, preto v prípade, nezaradenia otázok do zoznamu zákonov, zverejnených na webe, je situácia rovnaká ako na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Lekárskej fakulty SZU.

Ústna časť:

Odpovede na otázky zo 4 základných predmetov. Bolo umožnené, aby ústnu časť absolvovali aj tí, ktorým chýbal na teste 1 bod – na ústnej časti mali doplňujúce otázky. Lekár, ktorý zvládol písomnú časť na 69% namiesto 70%, bol pripustený na ústnu skúšku s podmienkou, že chýbajúce 1% bude musieť vykompenzovať odpoveďami na doplňujúce otázky. Avšak, požiadavky na jazykovú úroveň boli vysoké

Keďže príprava na doplňujúcu skúška a aj samotná skúška sa odlišujú na každej univerzite, Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku navrhuje aby bola určená jedna univerzita, ktorá bude zodpovedná za organizovanie Doplňujúcej skúšky.

Prípravný kurz k doplňujúcej skúške

Ako sme Vás už skôr informovali, koncom decembra boli zverejnené dátumy a miesta, kde a kedy sa bude konať Doplňujúca skúška pre zahraničných lekárov na Slovensku. Od 27.01.2020 do 31.01.2020 bude na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (Univerzita Komenského v Bratislave) prebiehať prípravný kurz k Doplňujúcej skúške. Samotná skúška bude prebiehať v marci.

V prípade, že sa chcete zúčastniť prípravného kurzu, ešte stále je možnosť prihlásiť sa, a to konkrétne do 15.01.2020. Je potrebné, aby ste uhradili poplatok za prípravný kurz (200€) a poslali prihlášku na adresu Lekárskej fakulty: Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 03601 Martin.

Prihláška musí obsahovať tieto údaje:
1. Meno a priezvisko
2. Adresu trvalého alebo prechodného pobytu
3. Telefónne číslo a e-mailovú adresu (na uvedenú e-mailovú adresu Vám bude zaslané pozvanie na prípravný kurz)
4. Potvrdenie o úhrade

Údaje k platbe a podrobné informácie o prípravnom kurze môžete nájsť na stránke Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine: https://www.jfmed.uniba.sk/…/pre-ziadatelov-o-doplnujuce-s…/.

Pekné sviatky prajeme!

Vážení členovia našej asociácie a naši podporovatelia!

Dovoľte nám popriať vám k Vianociam a novému roku veľa šťastia a aby ste sviatky prežili pokojne a radostne v kruhu vašich blízkych. Nech vám nový rok 2020 prinesie množstvo úspechov. Najdôležitejšie je, aby zahraniční lekári, ktorí sa v súčasnosti pripravujú na úspešné absolvovanie kvalifikačnej skúšky nasledujúci rok, úspešne zvládli túto výzvu. My plánujeme pokračovať v našich aktivitách v novom roku a budeme vás informovať o našich krokoch na tejto ceste, tak ako aj doteraz, v mesačnom newslettri.

Všetko najlepšie!

Doplňujúce skúšky pre lekarov na rok 2020

Vážení lekári,

Dávame Vám do pozornosti, že Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojej stránke termíny konania doplňujúcich skúšok na rok 2020. Najbližšia doplňujúca skúška pre lekárov a zubárov sa bude konať 19. – 20. marca 2020 na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (Univerzita Komenského v Bratislave). V dňoch 27. – 31. januára 2020 sa bude realizovať prípravný kurz k doplňujúcim skúškam.

Druha skúška pre lekárov a zubárov sa bude konať na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v októbri 2020 v Košiciach. Tiež sa plánuje prípravný kurz, termíny konania zatiaľ nie sú známe.

Termíny konania doplňujúcich skúšok pre iné lekárske profesie na rok 2020 si môžete pozrieť na stránke Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2020/

Dotaznik pre zahranicnych lekarov

Vážení lekári,

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) vás vyzýva, aby ste sa zúčastnili prieskumu o mechanizmoch vykonávania odbornej skúšky (doplňujúca skúška) na potvrdenie lekárskej kvalifikácie na Slovensku. Dotazník sa skladá z 35 otázok a odpovede na ne vyžadujú nie viac ako 15 minút vášho času.
Prosím Vás vyplniť dotazník do konca roka 2019, behom januára r. 2020 dáme Vám vedieť o výsledkoch.
Ďakujeme!

https://forms.gle/SiWcn26fZ758A5Mn7