Doplňujúca skúška – jeseň 2021

Vážení zdravotníci,

Slovenská Zdravotnícka Univerzita (slov. SZU) konečne zverejnila na svojej stránke (http://www.szu.sk/index.php?id=1455&menu=) informácie o termínoch doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov a zubných lekárov, pričom tieto informácie stále chýbajú na webovej stránke Ministerstva školstva, ktoré dohliada na celý proces uznávania zahraničných lekárskych diplomov na Slovensku (https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/).

Termíny skúšok: 24. – 25. Novembra 2021.

Od 8. do 12. novembra sa na SZU uskutoční prípravný kurz na skúšku, ktorého podrobnosti budú zverejnené do konca septembra.

Posledný termín na zaslanie žiadosti o účasť na skúške je 19.11.2021. Žiadosť sa podáva vo voľnej forme a musí nevyhnutne obsahovať tieto údaje:

– meno a priezvisko

– adresa trvalého alebo prechodného pobytu na Slovensku

-telefón a e-mail (na e-mail bude zaslaná pozvánka na skúšku, preto je dôležité správne zadať Váš e-mail)

Ak potrebujete vzor žiadosti, napíšte nám na malns.correspondence@gmail.com a my vám ho poskytneme.

K žiadosti musíte priložiť:

– overenú kópiu diplomu s úradným súdnym prekladom do slovenčiny,

– notársky overený exemplár rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenska o uznaní dokumentu o vzdelávaní

– potvrdenie o zaplatení poplatku za účasť na skúške (poplatok musí byť zaplatený najneskôr 21.11.2021)

– notársky overenú kópiu protokolu o neúspešnom absolvovaní kvalifikačnej skúšky, ak ide o opätovné zloženie skúšky menej ako 12 mesiacov po neúspešnom pokuse

Ak nie sú k žiadosti priložené všetky dokumenty, môžu byť dodatočne predložene neskôr, najneskôr v deň absolvovania skúšky.

Adresa na odoslanie žiadosti s prílohami:

Dekanát LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Výška poplatku:

– pre lekárov: 740,00 €

– pre zubárov: 1180,00 €

Ako sme si všimli, bohužiaľ sa výška poplatku zvýšila.

Platobné údaje:

SWIFT / BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia vo formáte DDMMYY (príklad: 18. Máj 1982-180582)

Poplatok musí byť zaplatený najneskôr 21. Novembra 2021.

Univerzita tiež zverejnila na webových stránkach zoznamy otázok na prípravu na skúšku: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf a zoznam odporúčanej literatúry na prípravu http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Studijna_literatura.pdf pre lekárov aj pre zubných lekárov:

– otázky: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf

– literatúra: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Studijna_literatura.pdf

Na našej webovej stránke nájdete podrobné informácie o konaní doplňujúcej skúšky: https://www.malns.sk/priebeh-doplnujucej-skusky/. Prajeme všetkým zahraničným lekárom a zubárom úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky!