CIELE A ÚLOHY

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku má tieto úlohy:

  • prilákať kvalifikovaný zdravotnícky personál do oblasti slovenského zdravotníctva;
  • vyzvať zodpovedných vládnych činiteľov k priamemu dialógu zameranému na prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie v slovenskom zdravotníctve;
  • podporovať zavedenie inovatívnych metód práce do praxe slovenských zdravotníckych zariadení prvého kontaktu;
  • zaviesť moderný systém vzdelávania a adaptácie zahraničných odborníkov na systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Jedným z cieľov Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku je vytvoriť primeraný systém integrácie zahraničných lekárov do systému zdravotníctva na Slovensku a využívať medzinárodnú platformu na prilákanie najlepších svetových expertov na Slovensko. Cieľom združenia taktiež je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne podporovať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok práce a celkového rozvoja zdravotníckych odborníkov s cieľom prinášať riešenia predkolapsového stavu zdravotníctva na Slovensku.
Prvou fázou je podpora vzniku a rozvoja modelového pracoviska, ktoré bude čo najviditeľnejšie a merateľne plniť uvedené ciele.
Druhou fázou je implementácia odskúšaného modelu v celkovom systéme zdravotníctva.