Najbližšie kurzy slovenčiny pre zdravotníckych pracovníkov

Vážení zdravotnícki pracovnici,

Predstavujeme vám informácie o najbližších kurzoch slovenčiny pre zdravotníckych pracovníkov v jazykovej škole iCan, ktoré vám pomôžu pri príprave na doplňujúcu skúšku, ako aj pri práci na Slovensku.

Od 15. februára do 17. Marca sa bude konat kurz slovenského jazyka pre zubárov. V priebehu kurzu sa naučíte terminológiu, ktorá vám bude užitočná v odbornej praxi, ako aj pri absolvovaní doplňujúcej skúšky pre zubných lekárov. Študijným materiálom kurzu je špecializovaná učebnica pre zahraničných zubných lekárov.

Môžete sa zoznámiť s programom a prihlásiť sa na kurz tu: https://medics.icanschool.sk/slovatskiy-dlya-stomatologov

Od 16. februára do 14. Marca sa bude konať kurz “zákonné minimum pre zdravotníckych pracovníkov, Fáza 4”. V priebehu kurzu budú brané do úvahy hlavné zákony, ktorých zoznam schvaľuje Ministerstvo školstva SR na štúdium zdravotníckymi pracovníkmi (lekármi aj zdravotnými sestrami, lekárnikmi), ktorí potvrdzujú svoju kvalifikáciu počas skúšky (doplňujúca skúška).

Môžete sa zoznámiť s programom a prihlásiť sa na kurz Tu: https://medics.icanschool.sk/phase-4

Môžete požiadať o vrátenie kurzových poplatkov od Medzinárodnej organizácie pre imigráciu (IOM) pri podaní žiadosti PRED začiatkom kurzu (minimálne 2-3 týždne), prečítajte si viac o vrátení tu: https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/490-ponakame-moznost-ziskat-financny-prispevok-na-vzdelavaci-rekvalifikacny-kurz.html

Lekári. Svojich dosť nemáme, ale cudzích nechceme?

Spoločnosť – Žurnál – Pravda.sk

Zatiaľ čo Česko, Poľsko alebo Nemecko zdravotníkom z tretích krajín vychádzajú v ústrety, na Slovensku je všetko zložitejšie: administratívne prekážky, neochota úradníkov, chýbajúce kurzy a príprava či vysoké poplatky (kvalifikačná skúška u nás stojí až 665, kým v Českej republike iba 265 eur).

zurnal.pravda.sk

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/571241-lekari-svojich-dost-nemame-ale-cudzich-nechceme/

https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/571245-alona-kurotova-na-kazdom-kroku-striehne-prekazka/

Možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover 2021

Vážení dekani lekárskych fakúlt! Vážení študenti!

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) spolu so zamestnancami lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka študentom 4. ročníka lekárskych fakúlt v Ukrajine, možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover – jedenom z projektov mobility študentov v rámci programu Erasmus+.

Kto sa môže zapojiť do programu?

 • Cieľavedomí študenti, ktorí majú študijné výsledky na vysokej úrovni (skupiny A a B)
 • Aktívni a pracovití ľudia, ktorí sú pripravení sa naučiť slovenský jazyk na úroveň B1 do začiatku zimného semestra
 • Študenti, ktorí majú motiváciu spoznať svoju profesiu nielen vrámci učebného programu, ale aj pri aktívnom zúčastňovaní sa v projektoch

V prípade, že Vás táto možnosť zaujala, podrobnejšiu informáciu o podmienkach a podrobnostiach štúdia či o potrebných dokumentoch, dostanete keď napíšte na: malns.correspondence@gmail.com

Dokumenty je možné podávať do 31. marca 2021. Počet miest je ohraničený.

Konferencia: «Ako ďalej s primárnou prevenciou chorôb v čase pandémie?»

Včera, 26.11.2020, sa zástupcovia našej asociácie zúčastnili konferencie, ktorej názov odráža hlavnú otázku, ktorú si teraz kladie veľa lekárov: «Ako ďalej s primárnou prevenciou chorôb v čase pandémie?».

Počas konferencie sa slovenskí lekári, zástupcovia Ministerstva zdravotníctva Slovenska a vedci akademických inštitúcií, pokúsili poukázať na najdôležitejšie body preventívnych opatrení počas pandémie.

Podujatie zorganizovali zamestnanci projektu „Fórum prevencie“ (https://www.forumprevencie.sk/).
Tento projekt už niekoľko rokov spája všetkých, ktorí majú záujem o zlepšenie svojho zdravia a prevenciu chorôb na Slovensku. Podporuje tiež spoluprácu, vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravého životného štýlu a preventívnych prehliadok. Stretnutie moderovala zástupkyňa tejto organizácie Anna Michalková.

Popredný spíker konferencie, zástupkyňa Katedry sociálnej a behaviorálnej medicíny Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej asociácie verejného zdravotníctva, (SAVEZ) PhD. MUDr. Zuzana Katreniaková podrobne a vecne hovorila o stave preventívnych opatrení na Slovensku (lekárske vyšetrenia, očkovania a oveľa viac).

Diskusie sa zúčastnili

 • Zamestnanci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Zástupcovia odboru verejného zdravotníctva
 • Slovenskí praktickí lekári (SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA – SSVPL)
 • Zástupcovia verejných združení pacientov na Slovensku

Medzi dôležité body, ktoré vzbudili veľký záujem účastníkov konferencie, patrili informácie týkajúce sa počtu pacientov, ktorí sa podrobujú preventívnym prehliadkam, a kvality lekárskej starostlivosti. Z dôvodu pandémie sa počet pacientov čakajúcich v rade pred ordináciou lekára znížil. Preto zdravotnícki pracovníci v súčasnosti optimalizujú objednávanie pacientov a potrebu ich osobnej návštevy v ordinácii lekára.

 • Predpisy na lieky vydávajú lekári všade iba v elektronickej podobe, aby pacienti osobne nechodili do ambulancií.
 • Počet lekárskych telefonických konzultácií s pacientmi sa zvýšil.
 • Tiež na konferencii bola nastolená otázka koordinácie opatrení lekárov a vedeckého zdravotníckeho personálu, pri riešení ktorých by bolo vhodné zvážiť vytvorenie profilového elektronického portálu, ktorý by umožňoval výmenu skúseností a informácií.
 • Mnoho zdravotníckych pracovníkov diskutovalo o potrebe aktívnejšieho informovania pacientov o dôležitosti potreby preventívnych prehliadok.
 • Hovorilo sa tiež o potrebe pokračovať v očkovaní detí pri pandémii a o dôležitosti preventívnych vyšetrení u ľudí ohrozených rakovinou, nakoľko diskusie sa zúčastnili aj onkológovia.
  Zástupcovia našej asociácie kladne hodnotili vysokú úroveň organizácie konferencie, ako aj dôležitosť a relevantnosť predložených informácií.

Čo ďalej po doplňujúcej skúške?

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Ešte raz blahoželáme všetkým lekárom a zubárom, ktorí úspešne absolvovali doplňujúcu skúšku. Dnes vám chceme povedať o ďalších krokoch, ktoré vám umožnia posunúť sa k profesionálnej kariére v slovenskom zdravotníctve.

V nasledujúcich dňoch majú všetci lekári, ktorí sa zúčastnili kvalifikačnej skúšky v Martine v dňoch 12.10-16.10.2020, dostať protokol od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (Univerzita Kamenského) s oficiálnymi výsledkami skúšky. Potom budú lekári, ktorí úspešne zložili skúšku, musieť:

 1. Odoslať žiadosť na Ministerstvo školstva o vydanie rozhodnutia o uznávaní kvalifikácie (doklad o odbornej kvalifikácii). Musíte si k tomu pripraviť:

• Notársky overenú kópiu protokolu o úspešnom zložení doplňujúcej skúšky, ktorá bola doručená od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine,

 •  Overenú kópiu rozhodnutia o nostrifikácii diplomu (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní)
 •  Žiadosť napísanú vo voľnej forme o vydanie dokladu o lekárskej kvalifikácii (na požiadanie e- mailom na malns.correspondence@gmail.com Vám môžeme poskytnúť vzor takejto žiadosti)

Adresa na zasielanie vyššie uvedených dokumentov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Ministerstvo školstva vydá doklad o uznaní kvalifikácie do 30 dní od prijatia žiadosti a dokladov.

1. Po obdŕžaní vyššie uvedeného dokumentu sa musíte zaregistrovať v Slovenskej lekárskej komore alebo v Slovenskej komore zubných lekárov:

2. Na výkon zdravotníckej činnosti musia všetci zdravotnícki pracovníci po zložení kvalifikačnej skúšky absolvovať na Ministerstve zdravotníctva aj skúšku zo znalosti slovenského jazyka: https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk.

V súčasnosti je v období pandémie a počas krízovej situácie na Slovensku vykonanie jazykovej skúšky pozastavené, je možné ju nahradiť čestným vyhlásením o ovládaní znalosti slovenského jazyka. Túto skúšku však bude potrebné v každom prípade absolvovať do 90 dní od zrušenia krízovej situácie. Vzorové čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť z vyššie uvedeného odkazu.

A hoci sa vykonanie jazykovej skúšky v súčasnosti odkladá, potreba jej zloženia zostáva nezmenená. Dobrá znalosť jazyka je koniec koncov dôležitou súčasťou nielen úspešného zloženia skúšky, ale aj odbornej činnosti každého lekára.

Preto považujeme za dôležité informovať vás, že od 09.11.2020 začne jazyková škola iCan s výučbou kurzu lekárskej terminológie, ktorá predstavuje 2. fázu jazykového vzdelávania zahraničných zdravotníckych pracovníkov. Kurz je určený na 10 týždňov (2,5 mesiaca), lekcie sa konajú dvakrát týždenne dve akademické hodiny. Úroveň znalosti slovenského jazyka požadovaná pre účasť na kurze: A2.

Medzi témy kurzu patria osobitosti zberu anamnézy, komunikácia s pacientom a jeho príbuznými, sociálna lexika zdravotníckeho personálu a špecifiká práce so zdravotnou dokumentáciou. Preto je kurz vhodný pre tých lekárov, ktorí práve zložili skúšku, aj pre tých, ktorí sa na ňu pripravujú na jar 2021.

Ak sa chcete prihlásiť na kurz alebo získať viac informácií, napíšte na: medics@icanschool.sk. Cena kurzu: 299€. Pripomíname, že pre členov našej asociácie platí 10% zľava na všetky kurzy pre lekárov v iCan School.

Možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover

Vážení dekani lekárskych fakúlt! Vážení študenti!

Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) spolu so zamestnancami lekárskej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka študentom 4. ročníka lekárskych fakúlt v Ukrajine, možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Free Mover – jedenom z projektov mobility študentov v rámci programu Erasmus+.

Kto sa môže zapojiť do programu?

 • Cieľavedomí študenti, ktorí majú študijné výsledky na vysokej úrovni (skupiny A a B)
 • Aktívni a pracovití ľudia, ktorí sú pripravení sa naučiť slovenský jazyk na úroveň B1 do začiatku zimného semestra
 • Študenti, ktorí majú motiváciu spoznať svoju profesiu nielen vrámci učebného programu, ale aj pri aktívnom zúčastňovaní sa v projektoch

V prípade, že Vás táto možnosť zaujala, podrobnejšiu informáciu o podmienkach a podrobnostiach štúdia či o potrebných dokumentoch, dostanete keď napíšte na: malns.correspondence@gmail.com

Dokumenty je možné podávať do 15. apríla. Počet miest je ohraničený.