Let us help elderly people in Bratislava to test for COVID-19!

Dear healthcare professionals! Dear volunteers!

On Friday 06.11.20 and Saturday 07.11.20, the Bratislava City Hall plans to conduct local testing for COVID-19 in nursing homes and invites medical and administrative workers to take part in this activity.

We ask you to help us with carrying out of this event and to join our team of MALnS volunteers.

Full staffing of testing requires 50 health workers.

The Bratislava City Hall does not have a lot of funds. However, it is possible to agree on the remuneration for this event (18 euros/hour for doctors and 7 euros/hour for administrative workers).

If you are ready to take part in the testing, please write to us malns.correspondence@gmail.com   or call by phone +421 908 291 997

Each of us knows very well that it is the elderly who are the most vulnerable and unprotected members of society during COVID-19 crisis. Let us join forces to help them stay healthy and sometimes even save their life!

Kurz slovenského jazyka „Slovná zásoba a terminológia pre zdravotníckych pracovníkov“

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Od 09.11.2020 do 29.01.2021 MALnS organizuje v spolupráci s jazykovou školou iCan online kurz slovenského jazyka „Slovná zásoba a terminológia pre zdravotníckych pracovníkov“, ktorý predstavuje 2. fázu odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov.

Cena kurzu je 299 € (pre členov Asociácie zľava 10%), za výučbu je možná mesačná platba.

Kurz pozostáva z 20 hodín po 2 akademické hodiny (40 hodín).

Výučba sa bude konať na portáli ZOOM dvakrát týždenne od 18:00 do 19:30 v utorok a vo štvrtok.

Kurz bude užitočný pre lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov, pretože pomôže osvojiť si vedomosti, ktoré sa týkajú:

• anatomickej terminológie

• zvláštností zbierania anamnézy, komunikácie s pacientom a jeho príbuznými

• sociálnej slovnej zásoby používanej v lekárskom kolektíve pri komunikácii s kolegami

• špecifík práce so zdravotnou dokumentáciou na Slovensku

• princípov organizácie slovenského zdravotníctva a charakteristických čŕt starostlivosti v ambulantných a ústavných zariadeniach a oveľa viac.

Migračné informačné centrum IOM ponúka možnosť získať finančnú podporu na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy pre cudzincov. Podrobné informácie na odkaze: https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/490-ponakame-moznost-ziskat-financny-prispevok-na-vzdelavaci-rekvalifikacny-kurz.html

Ak sa chcete do kurzu prihlásiť alebo potrebujete získať viac informácií, napíšte nám e-mail: medics@icanschool.sk.

Poponáhľajte sa s prihlásením, výučba sa začne budúci týždeň!

Čo ďalej po doplňujúcej skúške?

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Ešte raz blahoželáme všetkým lekárom a zubárom, ktorí úspešne absolvovali doplňujúcu skúšku. Dnes vám chceme povedať o ďalších krokoch, ktoré vám umožnia posunúť sa k profesionálnej kariére v slovenskom zdravotníctve.

V nasledujúcich dňoch majú všetci lekári, ktorí sa zúčastnili kvalifikačnej skúšky v Martine v dňoch 12.10-16.10.2020, dostať protokol od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (Univerzita Kamenského) s oficiálnymi výsledkami skúšky. Potom budú lekári, ktorí úspešne zložili skúšku, musieť:

 1. Odoslať žiadosť na Ministerstvo školstva o vydanie rozhodnutia o uznávaní kvalifikácie (doklad o odbornej kvalifikácii). Musíte si k tomu pripraviť:

• Notársky overenú kópiu protokolu o úspešnom zložení doplňujúcej skúšky, ktorá bola doručená od Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine,

 •  Overenú kópiu rozhodnutia o nostrifikácii diplomu (rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní)
 •  Žiadosť napísanú vo voľnej forme o vydanie dokladu o lekárskej kvalifikácii (na požiadanie e- mailom na malns.correspondence@gmail.com Vám môžeme poskytnúť vzor takejto žiadosti)

Adresa na zasielanie vyššie uvedených dokumentov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava.

Ministerstvo školstva vydá doklad o uznaní kvalifikácie do 30 dní od prijatia žiadosti a dokladov.

1. Po obdŕžaní vyššie uvedeného dokumentu sa musíte zaregistrovať v Slovenskej lekárskej komore alebo v Slovenskej komore zubných lekárov:

2. Na výkon zdravotníckej činnosti musia všetci zdravotnícki pracovníci po zložení kvalifikačnej skúšky absolvovať na Ministerstve zdravotníctva aj skúšku zo znalosti slovenského jazyka: https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk.

V súčasnosti je v období pandémie a počas krízovej situácie na Slovensku vykonanie jazykovej skúšky pozastavené, je možné ju nahradiť čestným vyhlásením o ovládaní znalosti slovenského jazyka. Túto skúšku však bude potrebné v každom prípade absolvovať do 90 dní od zrušenia krízovej situácie. Vzorové čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť z vyššie uvedeného odkazu.

A hoci sa vykonanie jazykovej skúšky v súčasnosti odkladá, potreba jej zloženia zostáva nezmenená. Dobrá znalosť jazyka je koniec koncov dôležitou súčasťou nielen úspešného zloženia skúšky, ale aj odbornej činnosti každého lekára.

Preto považujeme za dôležité informovať vás, že od 09.11.2020 začne jazyková škola iCan s výučbou kurzu lekárskej terminológie, ktorá predstavuje 2. fázu jazykového vzdelávania zahraničných zdravotníckych pracovníkov. Kurz je určený na 10 týždňov (2,5 mesiaca), lekcie sa konajú dvakrát týždenne dve akademické hodiny. Úroveň znalosti slovenského jazyka požadovaná pre účasť na kurze: A2.

Medzi témy kurzu patria osobitosti zberu anamnézy, komunikácia s pacientom a jeho príbuznými, sociálna lexika zdravotníckeho personálu a špecifiká práce so zdravotnou dokumentáciou. Preto je kurz vhodný pre tých lekárov, ktorí práve zložili skúšku, aj pre tých, ktorí sa na ňu pripravujú na jar 2021.

Ak sa chcete prihlásiť na kurz alebo získať viac informácií, napíšte na: medics@icanschool.sk. Cena kurzu: 299€. Pripomíname, že pre členov našej asociácie platí 10% zľava na všetky kurzy pre lekárov v iCan School.

#sMALnSpreSlovensko

Dear members of our group, the topic of COVID-19 remains relevant until the situation normalizes and treatment protocols, vaccines, etc. are found.Almost all of you are familiar with the measures taken by the Government of Slovakia to combat the pandemic, in particular, with the planned testing of the entire population of Slovakia.

Without going into a discussion about the expediency of this measure, as well as its organisational and informational support, let it remain the topic of a separate conversation. For those who decide for themselves to participate as volunteers, we would like to invite you to participate in the most active way in improving the general state of healthcare in Slovakia.This will not require significant efforts from you; however, the result will help all of us to improve the quality of life in our beautiful country.

We would like to ask you to use the information materials of our organisation MALnS in your volunteering activities.

MALnS is a non-profit organisation whose main goal is to help doctors to have their qualifications recognised here in Slovakia and get employed. After all, it is not a secret for any of us that Slovakia suffers from a huge shortage of medical workers and, at the same time, has one of the most difficult systems of qualification recognition for foreign doctors. You can get detailed information on our website https://www.malns.sk/

By spreading information about us, you will help us reach the “highest offices”, where, alas, not the most reasonable decisions are sometimes made; you will help to convey our position and contribute to real improvement of the situation in the Slovak healthcare system. If you agree to join us, please follow 5 steps:

1. You can register as a volunteer medical or non-medical worker here: https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

2. Please, in point no. 9, indicate the name of our organization: Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (International Association of doctors in Slovakia).

3. After registering, notify as many people as possible from your environment about this, so that there would be more of us, since there is strength in unity. Use a hashtag when posting on social media: #sMALnSpreSlovensko

4. Please inform us by mail: malns.correspondence@gmail.com, in which city you will participate in testing and your contact information for communication: mail, phone number and postal address – where we can send the symbolic signs of our organisation for you.

5. We will be glad to get any photo reports from the scene of the event that we plan to publish on the honour roll on our website.

Let us support Slovakia, Slovaks and other peoples living on this beautiful territory, and also give our doctors, nurses and all medical staff give a helping hand. Moreover, we will do it regardless of what nationality they are!

Gratulujeme!

Vážení zdravotnícki pracovníci!

Úprimne blahoželáme všetkým zahraničným lekárom, ktorí včera úspešne absolvovali druhú (ústnu) časť doplňujúcej skúšky.

Medzi tými, ktorí úspešne zložili skúšku, sú aj predseda našej asociácie Manuchehr Burkhanov a niekoľko členov našej asociácie, ako aj zdravotnícki pracovníci, ktorí sa zúčastnili kurzov 2, 3 a 4 fáz v rámci prípravného programu pre zahraničných lekárov, ktorý bol vypracovaný zástupcami našej asociácie a jazykovej školy iCan.

Veľkú vďačnosť za pomoc a podporu vyjadrili lekári, ktorí sa takmer rok zúčastňovali na samopríprave na skúšku, organizovanej na pôde našej asociácie a jazykovej školy iCan, najskôr v prezenčnej forme a potom, po vypuknutí pandémie, online.

Trochu o číslach. Na skúšku bolo zaregistrovaných celkovo 56 všeobecných lekárov a 37 zubných lekárov. Testovaciu časť úspešne absolvovalo 29 lekárov a 15 zubných lekárov, ktorí boli prijatí na ústnu časť skúšky.

Všetci praktickí lekári prijatí na ústnu skúšku úspešne absolvovali. Zároveň si všimli k sebe lojálny a benevolentný prístup členov skúšobnej komisie. V činnosti komisie bolo zjavné želanie vytvoriť všetky podmienky pre to, aby lekár úspešne absolvoval túto skúšku, a to správne formulovať svoje myšlienky a sústrediť sa na túto pre nich dvojnásobne stresujúcu situáciu.

Podľa výsledkov dnešnej ústnej časti doplňujúcej skúšky, z 15 zubných lekárov, ktorí sa dostali do tejto časti, úspešne ju absolvovalo 6 ľudí.

Ústna časť kvalifikačnej skúšky pre zubných lekárov pozostáva z dvoch etáp: praktickej a teoretickej.

Blahoželáme všetkým praktickým lekárom, ako aj zubným lekárom ktorí 15 a 16 októbra úspešne zložili doplňujúcu skúšku a želáme im úspešnú prácu na Slovensku!

Zmeníme to SPOLU!

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Rozhodli sme sa kontaktovať Vás so žiadosťou o pomoc, pretože iba SPOLU môžeme zmeniť situáciu súvisiacu so špecifikami kvalifikačnej skúšky pre lekárov. Ak budeme iba ticho pozorovať, čo sa z roka na rok deje, bez toho, aby sme zverejňovali problémy a ťažkosti pri príprave a zložení tejto skúšky, nebude možné to zmeniť k lepšiemu. Chceme informovať vzdelávacie inštitúcie a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, že chceme čestne a efektívne vykonávať svoje povolanie, ale aby sme to mohli dosiahnuť, žiadame, aby nám dali šancu dôstojne absolvovať túto zložitú etapu našej profesionálnej cesty na Slovensku.

Žiadame Vás, aby ste sa zúčastnili besedy s novinármi programu Reflex televízie Markíza a podelili sa o svoj názor na absolvovanie kvalifikačnej skúšky na Slovensku. Táto beseda podľa Vášho želania sa môže uskutočniť pred písomnou časťou skúšky alebo až po nej. Účasť v nej môže byť anonymná.

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa stretnutia s novinármi, pošlite nám e-mail na: malns.correspondence@gmail.com alebo nám zavolajte: +421 908 291 997. Sme pripravení Vás podporiť v tomto zložitom období a verte nám, že sme vždy pripravení vás chrániť. Už teraz máme viac ako 100 členov a podporuje nás veľa organizácií na Slovensku. Každý z nás sám dokáže toho urobiť tak málo, ale spolu dokážeme veľa!

Nostrifikácia diplomu a uznávanie kvalifikácií zdravotných sestier

Na Slovensku existuje možnosť nostrifikácie diplomu zdravotnej sestry nasledujúcich typov: sestra s vysokoškolským vzdelaním, informácie tu: https://www.minedu.sk/sestra/, sestra so stredným odborným vzdelaním: https://www.minedu.sk/sestra-vyssie-odborne-vzdelanie/ a praktická sestra so stredným vzdelaním: https://www.minedu.sk/prakticka-sestra-zdravotnicky-asistent/.

Väčšina sestier so stredoškolským vzdelaním, najčastejšie z Ukrajiny, nostrifikovala diplom a nechala uznať svoju kvalifikáciu ako kvalifikáciu praktickej sestry. Ďalej sú pre nich uvedené informácie o špecializovanej skúške, ktorá sa koná trikrát ročne (marec, jún, november). Tento rok padol posledný termín na 5. novembra 2020.

Ako vykonať skúšku:

 1. Prihláška a miesto konania skúšky sú nasledujúce: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova č. 6, 917 90 Trnava.
 2. Posielajte prihlášku poštou alebo na email: PhDr. Katarína Priputenová, +421 33 5914163, priputenova.katarina@zupa-tt.sk
 3. K prihláške je potrebné priložiť:
 • notársky overenú kópiu diplomu s prekladom do slovenčiny
 • notársky overenú kópiu nostrifikácie diplomu
 • potvrdenie o zaplatení poplatku – 250 eur
 • v prípade opätovného absolvovania skúšky do 12 mesiacov aj kópiu protokolu o predchádzajúcom pokuse

Skúška pozostáva z:

 • písomnej časti, ktorá pozostáva z lekárskych a právnych otázok
 • ústnej časti: lekárske otázky
 • praktickej časti.

Podrobnejšie tu: https://www.minedu.sk/doplnujuca-skuska/

Literatúra ku skúške:
Krišková, A. a kol.: Ošetrovateľské techniky
Kontrová, Ľ., Kristová, J. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie
Sládečková, R. a kol.: Základy ošetrovania a asistencie II
Kopecká, K. a Kopecký, P.: Zdravie a klinika chorôb
Pištejová, M., Kraus, D.: Prvá pomoc v praxi
Anatómia a fyziológia

Na úspešné zloženie skúšky sú potrebné znalosti slovenského jazyka a lekárskej a právnej terminológie. Môže tomu pomôcť štúdium na špecializovaných kurzoch jazykovej školy iCan (http://icanschool.sk/class/4 http://icanschool.ru/contacts)

Fáza 1: Všeobecná výučba slovenského jazyka od nuly až po úroveň B1 (intenzívny kurz slovenského jazyka)
Fáza 2: jazyková príprava v medicínskych témach a terminológia
Fáza 3: jazykový prípravný kurz pre kvalifikačnú skúšku
Fáza 4: kurz „Právne minimum pre zdravotníckych pracovníkov“
Ak sa chcete do kurzu prihlásiť, vyplňte formulár: https://docs.google.com/forms/d/1q3NWcI5G4JojGe9BjYcUtBOo5SCgoiCngPcxJM5LlUo/edit alebo napíšte: medics@icanscool.sk

Online intenzívny kurz slovenského jazyka (fáza 1 pre zahraničných zdravotníkov)

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Naša asociácia v spolupráci s jazykovou školou iCan vypracovala vzdelávací program pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa pripravujú na doplňujúcu skúšku a chcú sa zamestnať na Slovensku.

Program pozostáva zo 4 etáp alebo fáz:

Fáza 1:                  Všeobecné jazykové vzdelávanie v slovenskom jazyku od začiatočníka (A1) do stredne pokročilého (B1) – intenzívny kurz slovenského jazyka,

Fáza 2:                 Jazykové vzdelávanie s dôrazom na štúdium lekárskej terminológie a slovnej zásoby pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí už ovládajú slovenský jazyk.

Fáza 3:                 Jazykový prípravný kurz pre zdravotníckych pracovníkov hovoriacich slovenským jazykom na úrovni B1-B2, zameraný na prípravu na doplňujúcu skúšku v 4 hlavných všeobecných klinických odboroch: pediatria, pôrodníctvo a gynekológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia.

Fáza 4:                  Kurz „Právne minimum pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov“

Úspešné absolvovanie všetkých 4 fáz vzdelávacieho programu vám umožní získať potrebné vedomosti zo slovenského jazyka vrátane osvojenia lekárskej terminológie, základov lekárskeho práva. To vám prinesie významnú výhodu v komunikácii s potenciálnymi zamestnávateľmi a pacientmi, ako aj zvýšenie vašich šancí na úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zahraničných zdravotníckych pracovníkov.

Od 5. októbra mate možnosť začať študovať na intenzívnom kurze slovenského jazyka (1. fáza). Kurz bude prebiehať online denne vo večerných hodinách. Každá lekcia trvá 2 akademické hodiny (90 minút).

Dĺžka kurzu je 5 mesiacov (október 2020 – február 2021).

Cena päťmesačného intenzívneho kurzu slovenského jazyka je 959 €

Dobrá úroveň znalostí slovenského jazyka je kľúčom k úspešnému zloženiu doplňujúcej skúšky! Začnite sa s nami pripravovať už teraz! Ak sa chcete do kurzu prihlásiť, vyplňte formulár: https://forms.gle/p96SxMh3BjGRdQ4k7 alebo napíšte na adresu medics@icanschool.sk

Doplňujúca skúška, testy 12.10.2020

Dear doctors,

Today, doctors and dentists registered for the qualification exam (doplňujúca skúška) received letters by mail explaining the procedure for conducting the test part of the exam on 10/12/2020.

 1. Within the next few days, all doctors will receive by e-mail information to log into accounts on the platform where testing will be carried out. The first step is to change the sent password to a new one. The new password must contain at least 8 characters, at least 1 letter, 1 number, 1 lowercase letter, 1 uppercase and at least 1 special character (*, -, #)
 2. Before the exam, a test sample will be available in the system, which can be passed any number of times.
 3. It is necessary to answer the testing questions sequentially, it will be impossible to skip the question and return to it later, each question has only one correct answer.
 4. On October 12, 2020, the exam test of medical knowledge (80 questions) will be available from 16.00 to 17.30, the time limit for the test is 80 minutes. Those who start the test at 16.00 will have time to complete it until 17.20, those who start the test at 16.10 and later will have time to complete it until 17.30. The medical law test (20 questions) will be available from 17.30 to 18.00, the time limit for the test is 20 minutes.

The full text with explanations is attached.