Treba vymenovať jednu univerzitu, ktorá bude zodpovedná za doplňujúcu skúšku lekárov

 
Ak lekár, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie mimo Európskej únie, chce legálne nájsť zamestnanie ako lekár na Slovensku (praktický všeobecný lekár alebo zubný lekár), musí absolvovať proces uznania (nostrifikácie) diplomu a potvrdenia jeho kvalifikácie.
Súčasťou tohto procesu je absolvovanie doplňujúcej skúšky v slovenskom jazyku, ktorá pozostáva z písomnej (testovacej) a ústnej časti. Skúška sa koná dvakrát ročne, zvyčajne na jar a na jeseň. V súčasnosti sú za vykonanie skúšky zodpovedné tri slovenské univerzity: Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), Univerzita Komenského v Bratislave alebo v Martine (lekárska fakulta) a Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach (lekárska fakulta). Skúška sa koná postupne na každej z týchto univerzít. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky určí, kde a kedy sa skúška uskutoční, a umiestni tieto informácie na svojej webovej stránke na internete.
 

Continue reading “Treba vymenovať jednu univerzitu, ktorá bude zodpovedná za doplňujúcu skúšku lekárov”

Postup pre lekarov, ktorí majú viac ako 10-ročnu prax

Všetky projekty z dielne MZ sú zamerané na prilákanie mladých zahraničných lekárov, ktorí znesú prácu študentov, brigádnikov, alebo najmenej kvalifikovaných zamestnancov. Oplatilo by sa neponižovať zahraničných lekárov a nelákať ich len na tie najmenej lákavé pozície. Navrhujeme premysliet si zvlastny postup pre lekarov, ktorí majú viac ako 10 ročnu prax v odbore.

Návrhujeme preložiť uznanie diplomov na lekárske fakulty a vysoké školy

Našim návrhom je to, aby sa uznanie diplomov preložilo na lekárske fakulty a vysoké školy, podobne, ako je to na Slovensku, napríklad, pri neregulovaných povolaniach, ale v Čechách to ide aj s lekármi. Ministerstvo školstva by mohlo byť druhostupňovým orgánom a mať na starosti, napríklad, odvolania. Tak školy spoznajú svojich zahraničných kolegov a možno začnú viac komunikovať. Ministerstvo školstva je v súčasnosti v procese uznania vzdelania len zbytočným byrokratickým medzikrokom.

Rezidentský program

Na Slovensku existuje tzv. Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu (všeobecní lekári a pediatri), ktorý je financovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky za účelom zvýšenia ich počtu. Do programu sa môžu zapojiť lekári, ktorí spĺňajú viacero podmienok: absolvovali vysokoškolské štúdium, sú zapísaní v registri lekárov a práve neabsolvujú internatúru ( prax začínajúceho lekára ). Pre týchto lekárov boli vytvorené podmienky na zaučovanie pri kurátoroch – lekároch, ktorí často majú vlastnú súkromnú prax a sú pripravení poskytnúť im individuálny prístup.

Tento program by mohol byť ideálnym miestom na zaučenie zahraničných lekárov pred skúškou, ale bohužiaľ je tu veľká prekážka. Môžete sa doňho prihlásiť iba po splnení všetkých podmienok, to znamená až po skúške, keď zahraničný lekár už v zásade nepotrebuje pomoc.

Medzinárodné združenie vidí v tejto oblasti príležitosti na manévrovanie a zlepšenie situácie s nedostatkom lekárov, ak by boli tí, ktorí sú zodpovední za jej riešenie, ústretovejší.

https://www.24hod.sk/lekar-rezidentsky-program-je-dobra-myslienka-prekazky-vsak-existuju-cl691055.html

Modelové pracovisko – kvartérna ambulantná jednotka

Modelové pracovisko – kvartérna ambulantná jednotka (ďalej len „Pracovisko“)Pracovisko je určené pre ambulancie prvého kontaktu, a to pre

 • všeobecné lekárstvo pre dospelých
 • všeobecné lekárstvo pre deti a dorast (pediatria)

Jednotlivé Pracoviská (pre dospelých ako aj pre pediatrov) pozostávajú zo štyroch integrovaných samostatných ambulancií kategorizovaných podľa naliehavých stavov, a to pre:

 • Akútne stavy – štandardné služby
 • Neakútne stavy – štandardné služby
 • Neakútne stavy chronické – nadštandardné služby
 • Výjazdová a dopravná služba – nadštandardné služby

Benefity kvartérnej ambulantnej jednotky – ambulancia prvého kontaktu novej generácie:

 • Vysoká efektívnosť služieb – rýchlosť/kvalita (zvýšenie rýchlosti vybavenia pri zvýšení kvality služieb!)
 • Technologizácia a atraktívnosť pracoviska
 • Internacionalizácia tímu z dôvodu inovačného charakteru ako aj najvyššieho podielu zahraničných pacientov
 • Priestor pre inštitucionalizovanie celostného – všeobecného lekárstva
 • Priestor pre efektívne výučbové pracovisko a spolupráca s univerzitným sektorom
 • Priestor pre investigatívnu medicínu nejasných stavov tzv. fluktujúcich pacientov
 • Prototypový priestor pre nové zdravotnícke systémy pre celoplošnú implementáciu

Z uvedeného vyplýva multilaterálny prínos pre slovenských aj zahraničných lekárov, aby sa redukoval odliv „mozgov“, stimulovanie návratu lekárov, využitie skrytého potenciálu tu žijúcich zahraničných lekárov, vytvorenie zatiaľ neexistujúcej platformy pre inovačné zdravotnícke služby novej generácie internacionálnej kooperácie, čo strategicky prispeje k riešeniu súčasnej kulminujúcej krízy s hroziacim kolapsom primárnej zdravotníckej starostlivosti.

Koncepcia RIK (Referenčná integrovaná knižnica)

Koncepcia RIK (Referenčná integrovaná knižnica), presného štruktúrovaného systému hierarchickej lekárskej knižnice pre vzdelávanie lekárov v budúcnosti, je efektívny spôsob ako vzdelávať v čo najkratšom čase buď nových lekárov alebo lekárov, ktorí dlho nepracovali, s cieľom rýchleho opakovania a obnovy vedomostí, a môže sa to využiť aj na prípravu a skúšanie zahraničných lekárov. Výhodou je, že je tam jasný rozsah učiva, prehľadnosť, zrozumiteľnosť, hierarchickosť informácií, všetko bude na jednom mieste bez potreby zháňania literatúry a minimalizuje sa vplyv subjektívneho faktora skúšajúceho, ktorý by chcel skúšanému komplikovať preukazovanie vedomostí. Vytvoriť takúto databázu vyžaduje veľký tím a tento môže byť zložený kombinovane z našich univerzitných pracovníkov ako aj zahraničných, ktorí budú recenzovať tieto texty tak, aby boli zrozumiteľné, takže sa budú sami podieľať na konečnom pre nich užitočnom diele. Myslím, že aj na túto vec by sa mali nájsť financie z EU fondov. Zároveň naši oponenti nebudú mať už dôvod kritizovať “nižšiu” úroveň vedomostí zahraničných lekárov. Týmto by sa prispievalo súčasne k úrovni slovenského vedomostného potenciálu, čomu by prispievali aj zahraniční lekári, ktorým by už naozaj nemali argumenty nič vytýkať v budúcnosti.