Zhrnutie výsledkov, plánovanie do budúcnosti a teplé slová 2021

Milí priatelia členovia a podporovatelia asociácie, 

koniec roka býva už tradične obdobím hodnotenia ale aj predstavovania nových vízií do budúcnosti . Dovoľte nám teda presne v tomto duchu osloviť aj Vás našich členov a sympatizantov.

Hneď úvodom by sme Vám chceli poďakovať za všetko čo v tomto ťažkom období robíte pre Slovensko, aj keď niekedy sa Vám za to nedostalo patričného ocenenia . Našou snahou vždy bolo a  bude napomáhať zahraničným zdravotníkom pri príchode a adaptácií na Slovensko lebo tým nepomáhame len Vám ale celému systému zdravotnej starostlivosti a teda celej krajine. Naša činnosť síce bola v minulosti často zo strany kompetentných prehliadaná (až ignorovaná) ale v poslednom období je náš názor čoraz viac rešpektovaný a čiastočne aj zohľadňovaný. Zo strany médií je naša asociácia považovaná za rešpektovanú autoritu, za čo vďačíme hlavne Viktoriyi Dmytruk, Alone Kurotovej, Olene  Yakymenko, Manuchekhrovi (Manuovi) Burkhanovovi, … . Aj keď nás ešte v tomto smere čaká dlhá cesta, vidíme, možno aj vďaka kritickej situácií, v ktorej sa naše zdravotníctvo nachádza, že sa veci začínajú hýbať správnym smerom. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že vláda pripravila legislatívne zmeny, ktoré by mali umožniť jednoduchší príchod zahraničných zdravotníkov na Slovensko. Tieto zmeny sú momentálne v štádiu legislatívneho schvaľovania a veríme, že aj vďaka našej snahe a lobbingu budú ešte v tejto fáze vylepšené o pripomienky, ktoré sme predložili. Na hodnotenie týchto zmien a ich reálny dosah na Vás si ešte budeme musieť počkať po ich finálnom schválení, nakoľko v tejto podobe je ich efekt značne obmedzený a nejedná sa o systémovú zmenu, ale len zmeny v rámci rezortu zdravotníctva. To, čo potrebujeme zmeniť, je pritom celkové nastavenie procesov, ktoré spadajú pod viaceré ministerstvá a štátne inštitúcie ( Ministerstvo školstva – odborná skúška , Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí – prijímanie a vybavovanie žiadostí o prechodný pobyt, a Ministerstvo prace sociálnych vecí a rodiny – súhlas so zamestnávaním občanov tretích krajín ). Bez toho aby došlo k celkovému zladeniu týchto procesov, celkový pokrok nedosiahneme. Chceme Vás ale uistiť, že vynakladáme maximálne úsilie aj v tejto oblasti a začína nás počúvať čoraz viac kompetentných ľudí, aj keď zmeny ešte nie sú viditeľné. O celkovom dopade legislatívnych zmien Vás budeme podrobne informovať po ich konečnom schválení.

Ako vo všetkom, aj v našej  činnosti platí, že  “určite nie proti, ani vedľa seba, ale spolu” . Preto čoraz viac spolupracujeme s veľkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou zdravotníctva. Veríme, že v horizonte piatich rokov bude naša asociácia aj vďaka Vám patriť medzi vplyvné stavovské organizácie pôsobiace v slovenskom zdravotníctve. 

Rok 2021 bol pre nás aj rokom, kedy sme sa začali zaoberať zmenami v našom fungovaní a plánovať  nové vízie do budúcnosti. Zmenenú situáciu, akokoľvek kritickú, vnímame aj ako veľkú príležitosť na rast a profesionalizovanie našej činnosti. Preto sme v rokovaní s niekoľkými veľkými a strednými  poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pre ktorých by sme v budúcnosti mali zabezpečovať odborný medicínsky personál za komerčných podmienok. Takto získané prostriedky plánujeme použiť na vytvorenie profesionálnej štruktúry, ktorá nám zas umožní vykonávať svoju činnosť ešte efektívnejšie. Na tomto mieste je teda priestor poďakovať všetkým, ktorí doteraz venovali práci pre asociáciu svoju energiu, čas a často aj finančné prostriedky . Spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nám okrem financovania našej činnosti pomôže aj vyjednávať lepšie podmienky pre Vás – našich členov a otvára Vám tým viac možností získať adekvátne zamestnanie.  V súvislosti s financovaním našej asociácie, záverom chceli by sme sa obrátiť aj na Vás, našich členov a sympatizantov, so žiadosťou o podporu formou venovania 2% vašich daní. Jedná sa o dlhoročný systém financovania neziskových organizácií formou poukázania 2% Vašich daní konkrétnej organizácií – teda našej asociácií. Celý proces je realizovaný v termíne podávania daňových priznaní, teda v marci 2022. Jediné, čo bude z Vašej strany potrebné, je oznámiť Vášmu zamestnávateľovi údaje našej asociácie . K tomuto Vám budeme začiatkom marca posielať osobitnú informáciu spolu s formulárom, ktorý bude potrebné vyplniť a odovzdať zamestnávateľovi. Pre Vás to neznamená žiadne finančné náklady a asociácií to pomôže v budúcnosti pracovať pre Vás ešte efektívnejšie. Preto veríme, že nás aj touto formou podporíte . 

Záverom Vám všetkým želáme krásne prežitie vianočného obdobia (nech ho už oslavujete v ktoromkoľvek termíne) a úspešný vstup do nového roku 2022. 

Dream team MALnS

Doplňujúca skúška – jeseň 2021

Vážení zdravotníci,

Slovenská Zdravotnícka Univerzita (slov. SZU) konečne zverejnila na svojej stránke (http://www.szu.sk/index.php?id=1455&menu=) informácie o termínoch doplňujúcej skúšky pre zahraničných lekárov a zubných lekárov, pričom tieto informácie stále chýbajú na webovej stránke Ministerstva školstva, ktoré dohliada na celý proces uznávania zahraničných lekárskych diplomov na Slovensku (https://www.minedu.sk/terminy-na-rok-2021/).

Termíny skúšok: 24. – 25. Novembra 2021.

Od 8. do 12. novembra sa na SZU uskutoční prípravný kurz na skúšku, ktorého podrobnosti budú zverejnené do konca septembra.

Posledný termín na zaslanie žiadosti o účasť na skúške je 19.11.2021. Žiadosť sa podáva vo voľnej forme a musí nevyhnutne obsahovať tieto údaje:

– meno a priezvisko

– adresa trvalého alebo prechodného pobytu na Slovensku

-telefón a e-mail (na e-mail bude zaslaná pozvánka na skúšku, preto je dôležité správne zadať Váš e-mail)

Ak potrebujete vzor žiadosti, napíšte nám na malns.correspondence@gmail.com a my vám ho poskytneme.

K žiadosti musíte priložiť:

– overenú kópiu diplomu s úradným súdnym prekladom do slovenčiny,

– notársky overený exemplár rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenska o uznaní dokumentu o vzdelávaní

– potvrdenie o zaplatení poplatku za účasť na skúške (poplatok musí byť zaplatený najneskôr 21.11.2021)

– notársky overenú kópiu protokolu o neúspešnom absolvovaní kvalifikačnej skúšky, ak ide o opätovné zloženie skúšky menej ako 12 mesiacov po neúspešnom pokuse

Ak nie sú k žiadosti priložené všetky dokumenty, môžu byť dodatočne predložene neskôr, najneskôr v deň absolvovania skúšky.

Adresa na odoslanie žiadosti s prílohami:

Dekanát LF SZU

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Výška poplatku:

– pre lekárov: 740,00 €

– pre zubárov: 1180,00 €

Ako sme si všimli, bohužiaľ sa výška poplatku zvýšila.

Platobné údaje:

SWIFT / BIC: SPSRSKBA

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401

Špecifický symbol: dátum narodenia vo formáte DDMMYY (príklad: 18. Máj 1982-180582)

Poplatok musí byť zaplatený najneskôr 21. Novembra 2021.

Univerzita tiež zverejnila na webových stránkach zoznamy otázok na prípravu na skúšku: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf a zoznam odporúčanej literatúry na prípravu http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Vseobecny_lekar-Studijna_literatura.pdf pre lekárov aj pre zubných lekárov:

– otázky: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Otazky_ku_skuske.pdf

– literatúra: http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Doplnujuce-skusky/20210914/DS_Zubny_lekar-Studijna_literatura.pdf

Na našej webovej stránke nájdete podrobné informácie o konaní doplňujúcej skúšky: https://www.malns.sk/priebeh-doplnujucej-skusky/. Prajeme všetkým zahraničným lekárom a zubárom úspešné absolvovanie doplňujúcej skúšky!

Bike Up and Down

Prekážky pod nohami detí s Downovým syndrómom

Bicyklujúci Francúzi upozorňujú aj na problémy našich detí s Downovým syndrómom. Jedným z nich je aj nedostatok zdravotníckych špecialistov či nedostatočne riešená inklúzia v školách.

Emily a Davy Sanchis sú francúzski manželia. Myslia si, že by bolo dobré viac upozorňovať na ľudí s Downovým syndrómom, ich zdravie a sebarealizáciu. Tú oni vidia v športe. Rozhodli sa preto prejsť na bicykli cez 18 krajín Europy, Ázie až po Oceániu. Celkovo chcú za rok a pol prejsť 14-tisíc kilometrov.
Koncom augusta sa zastavili na Slovensku. Emily a Davy nepoznajú problémy ľudí s Downovým syndrómom či ich rodín v krajinách, ktoré prejdú, tušia však že ich nie je málo. Tak ako všade na svete. A Slovensko ich má naozaj dosť.
Jana Portugall má 9-ročného syna s Downovým syndrómom. „Ak sa zamyslím nad starostlivosťou detí s DS, tak neexistuje nič centrálne,“ konštatuje. Upozorňuje tiež na to, že existuje len jedna ambulancia špecializujúca sa na deti s touto diagnózou. Doktorka, ktorá ju vedie je však už v dôchodkovom veku.

Ešte menej ako málo

Na celkový problém s nedostatkom pedopsychiatrov na Slovensku sa upozorňuje už dlhodobo. Tých, ktorí by sa špecializovali na konkrétnu diagnózu je ešte menej alebo nie sú tu vôbec.
„Na celom Slovensku máme len 45 detských psychiatrov. Ďalších 70 psychiatrov pre dospelých má výnimku a pomáhajú aj deťom. Špecialistov na Downov syndróm nemáme žiadnych,“ konštatuje Alona Kurotová z Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS). Pritom ročne sa u nás narodí 50 až sto detí s touto diagnózou.

Riešenie tohto nežiadúceho stavu existuje – lekári špecialisti z východu, Ukrajiny, Ruska či Bieloruska. Slovensko im však nechce uznať vzdelanie ako pediatrom ani nadstavbu detskú psychiatriu.
„Máme niekoľkých pediatrov, ktorí by mohli ihneď nabehnúť do nášho zdravotníckeho systému, keby sme im uznali vzdelanie podobne ako to robia v Česku, Poľku ale aj v Rakúsku,“ vysvetľuje doktor Manuchekhr Burkhanov (predseda MALnS).

Napríklad Elena Konareva prišla na Slovensko z Ruska, kde robila 21 rokov. Špecializovala sa na pedopsychiatriu konkrétnejšie práve na problematiku Downovho syndrómu. Teraz sa učí po slovensky a chcela by u nás pracovať vo svojom odbore. Problém však je, že tak ako kedysi na Slovensku, v bývalých krajinách sovietskeho bloku neabsolvujú detskí lekári všeobecný stupeň. Od začiatku sa zameriavajú na pediatriu. A následne nadstavbovo sa špecializujú, napríklad na psychiatriu.
Slovensko sa takto oberá o odborníkov, ktorí následne odchádzajú do Česka či Poľska. Tam problém s ich vzdelaním nemajú. „Ak Elene Konareve neuznajú na Slovensku vzdelanie, bude bojovať na súde,“ konštatuje Alona Kurotová.

Problémov viac ako dosť

Ako upozorňuje Jana Portugall celková podpora ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku pokrivkáva. Napríklad ona prišla o opatrovateľský príspevok po rozvode s manželom a dohode o striedavej starostlivosti. Tiež inklúzia, ktorú zákon deklaruje, nemusí všade fungovať. „Zákon síce hovorí, že deti s Downovým syndrómom majú nárok na inklúziu, ale vôbec neupravuje, odkiaľ na to majú zobrať peniaze. Takže v praxi sa väčšina zriaďovateľov, teda miest a obcí bráni, pretože je to položka navyše v ich rozpočte,“ dodáva Jana Portugall.
Emily a Davy Sanchis hovoria, že vo Francúzsku je inklúzia na celkom slušnej úrovni. „Všetky organizácie sa snažia o čo najväčšiu nezávislosť ľudí s telesným alebo mentálnym postihnutím. Každý človek s mentálnym postihnutím rieši svoj „životný projekt“ a verejné inštitúcie mu pri jeho realizácii musia pomôcť,“ vysvetľujú.

Chceli by však, aby sa ešte na vyššej úrovni rozvinuli pre ľudí s Downovým syndrómom aj športové aktivity, ktoré môžu ich hranice posunúť dopredu. Aj preto sadli na bicykel a prechádzajú cez rôzne krajiny sveta, aby upozornili, že šancu musí dostať každý. Záštitu nad ich jazdou po Slovensku prebrala Francúzska ambasáda v Bratislave.

Pracovná ponuka od člena nasej Asociácie spol. DoktorPRO s.r.o.


Dermatovenerológ

Miesto práce: Ružinovská 40, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť
Termín nástupu: 01.09.2021
Mzdové podmienky (brutto): 2 000 – 2 500 EUR/mesiac + zaujímavá finánčna motivácia
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore: špecializácia v uvedenom odbore
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk – Pokročilý (B1-C1)
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Odbornosť
 • Flexibilita a lojálnosť
 • Záujem o zvýšenie kvalifikácie a rozvoj
  Kontaktná osoba: Mgr. Anna Hronská
  Tel.: +421911720376
  Poslať svoj životopis môžete prostredníctvom portálu: https://www.profesia.sk/praca/doktorpro/O4111057

Course “Slovak language for medics”, phase 2, starts on Monday, May 31, 2021

On Monday, May 31, the online course “Slovak language for medics”, phase 2, will start at the iCan Language School.

During the course, you will learn basic medical terminology that will allow you to communicate comfortably with colleagues and patients. Suitable for all health workers!

To participate in the course, you need an initial level of knowledge of the Slovak language (A1/A2). Classes will be held three times a week on the ZOOM platform: Monday, Wednesday and Friday from 18.00 to 19.30.

The course covers the following topics:

THE HUMAN BODY

HEALTHCARE

ANAMNESIS

EXAM

TREATMENT

OPERATION

MEDICINES

DISEASE

HOSPITAL

WARD ROUNDS

Part of the course is also working on the training platform, including testing for each lesson!

Course price: 299 €.

Discounts for MALnS members:

– 25% – for one person

– 50% for each of you, if you come to the course together!

To enroll the course, write to medics@icanschool.sk or follow the link of the course and leave a request: https://medics.icanschool.sk/phase-2-en

Potrebujeme odborníkov!

Dobrý deň, milí odborníci v oblasti medicíny,

Naša Asociácia bola pozvaná ako garant projektu ERASMUS+ na vytvorenie medzinárodnej vzdelávacej a konzultačnej platformy pre zdravotníckych odborníkov. V súčasnosti prebieha práca na vytvorení koncepcie a obsahu projektu. A koncom mája projekt bude predložený na schválenie. Schvaľovací proces bude prebiehať do konca roka.

V prípade, že projekt dostane “zelenú”, budú potrebne odborníci v oblasti medicíny so znalosťou slovenského jazyka pre kontrolu učebných materiálov. Bude to platená práca na zmluvu v rámci projektu. Projekt bude trvať 2 roky.

Ak máte záujem o spoluprácu v rámci tohto projektu, zašlite svoj životopis s uvedením vašej lekárskej špecializácie a úrovne znalosti slovenského jazyka na adresu malns.correspondence@gmail.com, bude tiež potrebne uviesť, koľko času týždenne by ste boli ochotní venovať tejto práci.

Potrebujeme aspoň jedného špecialistu z každej oblasti:

– Zdravotná sestra

– farmaceut

– lekárnik

– zubár

– chirurg

– pediater

– pôrodník-gynekológ

– praktický lekár

Rovnako ako ostatní špecialisti!

Zmeny zákonov – odborná stáž pre zahraničných lekárov

Včera v parlamente schválili balíček vládnych opatrení (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=478), ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie dopĺňajú niektoré zákony. Je tam aj bod o zahraničných zdravotníkoch (lekári, sestry a pôrodné asistentky) z tretích štátov v podobe takzvanej dočasnej odbornej stáže. Na zmenu upozorňoval aj nasledujúci blog Alony Kurotovej: https://dennikn.sk/blog/2332486/ombudsman-pre-cudzincov-by-pomohol-celej-slovenskej-spolocnosti/ Článok upozorňoval hlavne na nezmysel obdobia jej platnosti a to len počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.
A preto sa tešíme malej zmene a to konkrétne v čl. III, siedmom bode sa v §30a ods. 6 číslovka „90“ nahrádza číslovkou „180“. To znamená, že sa v parlamente rozhodli predĺžiť dobu počas ktorej bude možné vykonávať dočasnú odbornú stáž z 90 dní na 180 dní.
Iné dôležité zmeny:

 • dočasná stáž odteraz bude platná aj pre sestry a pôrodné asistentky (pred tým len pre lekárov).
 • register trestov pri zápise na stáž nahrádza čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

ZMENA BUDE V PLATNOSTI LEN PO PODPISE PREZIDENTKOU.

Avšak, náš názor je taký, že by sa mali urobiť ďalšie zmeny v Zákone, na ktorých budeme naďalej trvať v našej komunikácii so štátnymi štruktúrami. Konkrétne, treba rozšíriť možnosť odbornej stáži na zubných lekárov a farmaceutov, rozšíriť miesto jej realizácie, a to aj na ambulancii (v súčasnosti je stáž pre zahraničných lekárov možná iba v nemocniciach) a aby trvala najmenej rok a nebola viazaná na situáciu s pandémiou.

V prípade, ak mate uznaný diplom (lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky) a hlasite sa na stáž – radi Vám v tom pomôžeme. Porosíme:

 1. o zariadenie sa do evidencie členov: https://www.malns.sk/registracia/
 2. zaslanie CV na e-mail malns.correspondence@gmail.com